خانه رویایی خود را جستجو کنید

جدول املاک

جدول املاک

ردیفتاریخ ثبتوضعیتنوعمبلغ ودیعهمبلغ اجارهپارکینگفروشپیش فروشمنطقهنامموقعیتتعداد خوابانباریآسانسورمتراژمالکتلفنوضعیت مالکوضعیت ملکآشپزخانهسرویس بهداشتیسرمایشگرمایشکف
11403/02/16اجارهبرج400,000,00021,000,0001,100,000,000کوهکبرج ریحانهجنوب غرب2دارددارد1400صدیق09122243488مستاجرآخر اردیبهشتهای گلاسایرانی و فرنگیداکت اسپلیتسرامیک
21403/02/16اجارهخانه300,000,00013,000,000دارد733,333,333دهکدهکوی 4پ5شمالی1دارد1385خلیلی09194188932تخلیهام دی افایرانیکولر آبیشوفاژسنگ
31403/02/16اجارهبرج600,000,00018,000,0001,200,000,000شریفبرج مروارید بهارستانجنوب غرب3دارددارد1400گوهری09195522353مالکهای گلاسایرانی و فرنگیداکت اسپلیتسرامیک
41403/02/16پیش فروشبرج-6,000,000,000سروآزادپهنهd برج دریای 21داردداردهاجری09920518853
51403/02/16اجارهبرج400,000,00016,000,000دارد933,333,333شریفبرج مروارید بهارستانشمالی2دارددارد1400اسماعیل زاده09125164019تخلیههای گلاسایرانی و فرنگیداکت اسپلیتسرامیک
61403/02/16اجارهمجتمع1,200,000,0009,000,0001,500,000,000کوهکبرج هواپیمایی کشوری بلوکa1شمال شرق3دارددارد1399جباری09122367341مستاجرآخر اردیبهشتهای گلاسایرانی و فرنگیداکت اسپلیتسرامیک
71403/02/16پیش فروشبرج-1,500,000,000شریفپروژه رومنس2داردداردجعفر زاده09120041863
81403/02/16اجارهخانه1,500,000,00015,000,0002,000,000,000شهرک.راه.آهن3پ74جنوبی3دارددارد1396میرزا09373759006مستاجربه محض عقد قراردادهای گلاسایرانی و فرنگیکولر آبیشوفاژسنگ
91403/02/16فروشبرج-8,700,000,000کوهکنسیم20ساختمان راهورشمالی2دارددارد1400غلامییان09217380399تخلیههای گلاسایرانی و فرنگیداکت اسپلیتسرامیک
101403/02/16فروشویلایی-9,000,000,000سروآزادکوی13غربی پ54جنوبی21370کارگر09226357491مالکفلزیایرانیکولر آبیشوفاژموزائیک
111403/02/16اجارهمغازه400,000,000170,000,0006,066,666,667دریاچهباملند بلوکa کافه لوگانو11396پروری09390626690ام دی افایرانی و فرنگیداکت اسپلیتسرامیک
121403/02/16اجارهمغازه1,200,000,000دارد1,200,000,000کوهکطوبی1391نوری09354406514مستاجربه محض عقد قراردادسرامیک
131403/02/16اجارهبرج600,000,00015,000,0001,100,000,000کوهکبرج نرگسشمالی2دارددارد1396مهدوی09127092778مستاجر1خردادهای گلاسایرانی و فرنگیداکت اسپلیتسنگ
141403/02/16فروشبرج-9,550,000,000سروآزادبلوکc5جنوب شرق2دارددارد1402کاشفی09127342017مالکممبرانایرانی و فرنگیداکت اسپلیتسرامیک
ردیفتاریخ ثبتوضعیتنوعمبلغ ودیعهمبلغ اجارهپارکینگفروشپیش فروشمنطقهنامموقعیتتعداد خوابانباریآسانسورمتراژمالکتلفنوضعیت مالکوضعیت ملکآشپزخانهسرویس بهداشتیسرمایشگرمایشکف
11403/02/16اجارهبرج400,000,00021,000,0001,100,000,000کوهکبرج ریحانهجنوب غرب2دارددارد1400صدیق09122243488مستاجرآخر اردیبهشتهای گلاسایرانی و فرنگیداکت اسپلیتسرامیک
21403/02/16اجارهخانه300,000,00013,000,000دارد733,333,333دهکدهکوی 4پ5شمالی1دارد1385خلیلی09194188932تخلیهام دی افایرانیکولر آبیشوفاژسنگ
31403/02/16اجارهبرج600,000,00018,000,0001,200,000,000شریفبرج مروارید بهارستانجنوب غرب3دارددارد1400گوهری09195522353مالکهای گلاسایرانی و فرنگیداکت اسپلیتسرامیک
41403/02/16پیش فروشبرج-6,000,000,000سروآزادپهنهd برج دریای 21داردداردهاجری09920518853
51403/02/16اجارهبرج400,000,00016,000,000دارد933,333,333شریفبرج مروارید بهارستانشمالی2دارددارد1400اسماعیل زاده09125164019تخلیههای گلاسایرانی و فرنگیداکت اسپلیتسرامیک
61403/02/16اجارهمجتمع1,200,000,0009,000,0001,500,000,000کوهکبرج هواپیمایی کشوری بلوکa1شمال شرق3دارددارد1399جباری09122367341مستاجرآخر اردیبهشتهای گلاسایرانی و فرنگیداکت اسپلیتسرامیک
71403/02/16پیش فروشبرج-1,500,000,000شریفپروژه رومنس2داردداردجعفر زاده09120041863
81403/02/16اجارهخانه1,500,000,00015,000,0002,000,000,000شهرک.راه.آهن3پ74جنوبی3دارددارد1396میرزا09373759006مستاجربه محض عقد قراردادهای گلاسایرانی و فرنگیکولر آبیشوفاژسنگ
91403/02/16فروشبرج-8,700,000,000کوهکنسیم20ساختمان راهورشمالی2دارددارد1400غلامییان09217380399تخلیههای گلاسایرانی و فرنگیداکت اسپلیتسرامیک
101403/02/16فروشویلایی-9,000,000,000سروآزادکوی13غربی پ54جنوبی21370کارگر09226357491مالکفلزیایرانیکولر آبیشوفاژموزائیک
111403/02/16اجارهمغازه400,000,000170,000,0006,066,666,667دریاچهباملند بلوکa کافه لوگانو11396پروری09390626690ام دی افایرانی و فرنگیداکت اسپلیتسرامیک
121403/02/16اجارهمغازه1,200,000,000دارد1,200,000,000کوهکطوبی1391نوری09354406514مستاجربه محض عقد قراردادسرامیک
131403/02/16اجارهبرج600,000,00015,000,0001,100,000,000کوهکبرج نرگسشمالی2دارددارد1396مهدوی09127092778مستاجر1خردادهای گلاسایرانی و فرنگیداکت اسپلیتسنگ
141403/02/16فروشبرج-9,550,000,000سروآزادبلوکc5جنوب شرق2دارددارد1402کاشفی09127342017مالکممبرانایرانی و فرنگیداکت اسپلیتسرامیک